Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

            Zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” asystent rodziny może udzielić wsparcia:

- kobiecie w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych,

- z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, stwierdzone zaświadczeniem lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej.

Asystent rodziny koordynuje poradnictwo w zakresie:

- przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka,

- wsparcia psychologicznego,

- pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych,

- dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej

- świadczeń opieki zdrowotnej

Koordynacja wsparcia polega na:

- opracowaniu wspólnie z kobietą/rodziną katalogu możliwego do uzyskania wsparcia,

- występowaniu przez asystenta rodziny w imieniu kobiet/rodzin, na ich żądanie,
do podmiotów takich jak: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne realizujące wspieranie rodziny, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, innych jednostek sektora finansów publicznych lub wykonujących zadania zlecone im przez jednostki sektora finansów publicznych.

            Koordynacja wsparcia nie obejmuje świadczeniodawców, o których mowa w art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, którym jest:

- podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,

- osoba fizyczna inna niż ww. wymieniona, która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,

- podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne,

- podmiot udzielający opieki farmaceutycznej.

            Koordynacja wsparcia podejmowana jest przez asystenta rodziny na wniosek kobiety/rodziny. Przydzielenie rodzinie asystenta nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego ani dokonania analizy sytuacji rodziny.

Informator „Za życiem"

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informator-za-zyciem/

https://www.gov.pl/web/rodzina/ustawa-o-wsparciu-kobiet-w-ciazy-i-rodzin-za-zyciem

Dodatkowe informacje i dane kontaktowe:

Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie w Czeremsze: ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha,
 tel. 85 685 0129