I. Podstawa prawna działania:

 • Uchwała Nr XII/52/90 Gminnej Rady Narodowej w Czeremsze z dnia 25 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze,
 • Uchwała Nr XIII/120/04 Rady Gminy Czeremcha z dnia 23 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze,
 • Uchwała Nr XIV/126/08 Rady Gminy Czeremcha z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze,
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834),
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2021 r., poz.2268, 2270, z 2022 r. poz. 1, 66),
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105, 2270);
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 887, 1162, 1981, 2105)
 • Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 poz. 2021 )
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2021, poz. 1119, 2469, z 2022 r. poz. 24)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249 )

Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Czeremcha podległą Radzie Gminy w Czeremsze. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Kierownik nadzoruje całość prowadzonych przez Ośrodek zadań i odpowiada za prawidłową ich realizację. Nadzór nad działalnością bieżącą sprawuje Wójt Gminy Czeremcha, zaś nadzór nad wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Podlaski. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej uzależniona jest przede wszystkim od obowiązujących przepisów prawa.

II. Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsze mieści się w budynku Urzędu Gminy Czeremcha ul. Duboisa 14, pok. 2, 3.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeremsze zatrudnione są osoby:

 • Kierownik: Irena Paszkowska
 • Księgowa: Aniela Antoniuk
 • Specjalista pracy socjalnej: Barbara Chilimoniuk
 • Starszy pracownik socjalny: Agnieszka Tomaszkiewicz
 • Referent: Justyna Pawluczuk
 • Pomoc administracyjna: Adam Iwaniuk
 • Opiekunka środowiskowa: Ilona Rudkowska

Kierownik GOPS oraz pracownicy posiadają niezbędne do wykonywania tego zawodu wykształcenie. Ich zadaniem jest obsługa klientów, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, polegająca na przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania (praca w terenie), opracowywanie planu pomocy, wnioskowanie o określony jej rodzaj, prowadzenie pracy socjalnej, wypłata zasiłków.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma siedzibę w GOPS Czeremcha ul. Duboisa 14.

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Celem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia potrzeb, umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Do zadań GOPS należy prowadzenie całokształtu spraw w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności:

 1. Analizowanie i ocena zjawisk społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.
 2. Pobudzanie aktywności społeczności lokalnej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.
 3. Inicjowanie działań zapobiegających degradacji osób, rodzin i grup społecznych.
 4. Prowadzenie pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom.
 5. Organizowanie działalności w zakresie spraw opiekuńczo - wychowawczych.
 6. Współpraca z organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami i osobami fizycznymi.

Realizowanie m.in. następujących zadań zleconych gminie:

 • opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
 • świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 • zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków.

Realizowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
 • przyznanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,
 • przyznanie pomocy rzeczowej,
 • udzielanie schronienia, posiłków, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 • świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
 • udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 • organizowanie pogrzebu.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, na zasadach określonych w ustawie, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom w przypadku występowania jednej z powyższych okoliczności, a których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 zł, zwanej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej" ,
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie",
 • rodzinie, której dochody nie przekraczają sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej "kryterium dochodowym rodziny" .

Do dochodów nie wlicza się:

 • alimentów świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób,
 • jednorazowych świadczeń socjalnych ,
 • świadczeń w naturze ,
 • świadczenia pieniężnego w postaci składki na ubezpieczenie społeczne, opłacanej przez ośrodki pomocy społecznej.

W razie wystąpienia rażących dysproporcji między wysokością dochodu a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, kierownika ośrodka pomocy społecznej może odmówić przyznania świadczenia z pomocy społecznej.

Obowiązki osób i rodzin ubiegających się o pomoc społeczną:

 • Osoby lub rodziny, korzystające z pomocy społecznej, zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, marnotrawstwo przyznanych świadczeń, ich celowe niszczenie, bądź też marnotrawstwo własnych zasobów materialnych, a także ich nieracjonalne wykorzystywanie mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczeń z pomocy społecznej. Również nie wywiązywanie się z uzgodnień zawartych w kontrakcie może spowodować ograniczenie lub odmowę przyznania świadczenia.
 • Osoby lub rodziny, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, są zobowiązane poinformować o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń. Świadome wprowadzanie w błąd pracownika socjalnego może spowodować zmianę decyzji na niekorzyść strony oraz naliczenie nienależnie pobranych świadczeń. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi, niezależnie od dochodu rodziny.

Podstawą udzielania pomocy jest wywiad środowiskowy sporządzony w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach nie cierpiących zwłoki w miejscu pobytu osoby ubiegającej się. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej. Celem wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji dochodowej, bytowej, rodzinnej, zdrowotnej i mieszkaniowej osoby (rodziny) ubiegającej się o pomoc. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współudziału w rozwiązaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach pilnych w terminie 2 dni. Strona występująca o pomoc powinna zgromadzić dokumenty stanowiące podstawę ustalenia jej danych personalnych, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej, materialnej i dochodowej. Pracownik socjalny przeprowadzając wywiad, bierze pod uwagę indywidualne cechy, sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby samotnie gospodarującej lub osób w rodzinie, mogące mieć wpływ na rodzaj i zakres przyznawanej im pomocy. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy mogą zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.

III. Posiłek w szkole i w domu

Kryterium dochodowe wynika z ustawy o pomocy społecznej i ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” jest liczone następująco:

1. Dochodem rodziny jest:

 • dochód z pracy – zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto z jednego miesiąca,
 • odcinek renty/emerytury,
 • dochód z gospodarstwa rolnego,
 • dochód z działalności gospodarczej,
 • zasiłek rodzinny,
 • alimenty,
 • dodatek mieszkaniowy,

Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej jest liczone:

776 zł x 200% = 1552,00 zł

Kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie jest liczone:

600 zł x 200% = 1200,00 zł

Kwota kryterium razy liczba osób w rodzinie – ma nie przekraczać dochodu rodziny netto z jednego miesiąca.

Informacje można uzyskać codziennie: poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 15:30 w GOPS Czeremcha, ul. Duboisa 14, pok. 2, 3 lub tel. 85 685 01 29.