ZASIŁKI STAŁE

8 dnia każdego miesiąca

ZASIŁKI OKRESOWE

15 dnia każdego miesiąca

ZASIŁKI CELOWE

10 i 25 dnia każdego miesiąca

ZASIŁEK Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP POSIŁKU LUB ŻYWNOŚCI

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO ,,POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

według terminów ustalonych w decyzji

DODATKI MIESZKANIOWE

do 10 dnia każdego miesiąca

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

15 dnia każdego miesiąca

ŚWIADCZENIA RODZINNE

20 dnia każdego miesiąca

DODATEK OSŁONOWY

według pisemnej informacji

Ważne!

Jeżeli termin wypłaty zasiłku przypada na dzień ustawowo wolny od pracy zasiłek będzie wypłacony w dniu poprzednim.