ZARZĄDZENIE NR 1/2019 KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREMSZE z dnia 03 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia tabeli norm przydziału środków czystości, wypłacania ekwiwalentu oraz zasady przyznawania napojów.