W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej  w Czeremsze.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit a) RODO, administrator powołał na Inspektora Ochrony Danych z którym można sie kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
 3. Z mocy prawa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsze może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:

dopełnienia obowiązków wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym zadań w szczegółowości wynikających z:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2021 r. poz. 2268, 2270, z 2022 r. poz. 1, 66);
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105, 2270);
 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów         ( Dz. U. z 2020 r. poz. 887, 1162, 1981, 2105);
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci                 ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z 2021 r.  poz. 1162, 1981, 2270);
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2021);
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie                      (Dz. U. z  2021 r., poz. 1249);
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej          ( Dz. U. z 2020 r., poz. 821, z 2021 r. poz. 159, 1006, 1981, 2270, 2328);
 • ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”         ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1329);
 • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, 2469, z 2022 r. poz. 24);
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 2020 r., poz. 685);
 • ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym ( Dz. U. z 2020 r., poz. 176 );
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, z 2022 r. poz. 64, 91)
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2021 r., poz. 573, 1981 );
 • uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych,

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. W związku z przetwarzaniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsze , Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest GOPS;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO
 • ograniczenia  przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsze Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kierownik GOPS