Wychodząc naprzeciw potrzebom osób doznających przemocy w rodzinie Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przegotowała dwa filmy: 30-sekundowy spot odnoszący się do faktu, że przemoc może zdarzyć się wszędzie – bez względu na status społeczny rodziny i jej członków oraz 3 minutowy film informujący o ofercie działającego na zlecenie PARPA Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, w ramach którego działa m.in. całodobowy i bezpłatny telefon  800-12-00-02.

 

Szanowni Państwo
W Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk szukamy odpowiedzi na pytanie, jak pandemia wpłynęła na Państwa życie: rodzinne, zawodowe, społeczne. Dlatego ponownie zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc o podzielenie się z nami informacjami o tym, jak pandemia wpłynęła na Wasze życie.
To już IV etap badań - poprzednie były prowadzone w kwietniu, czerwca i wrześniu 2020 roku, a ich efektem była publikacja - link [1].

Jeśli zechcielibyście Państwo odpowiedzieć na kilka pytań, będziemy niezwykle zobowiązani. Całość badań nie przekracza 4-6 minut.
Badania będą prowadzone w okresie od 26 marca do 9 kwietnia 2021 roku.


Link do ankiety Z wyrazami szacunku,
prof. IRWiR PAN dr hab. Sławomir Kalinowski
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Fundacja Badań Wiejsko-Miejskich RURall

prof. UPP dr hab. Aleksandra Łuczak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, istnieje możliwość skorzystania z transportu do punktu szczepień zorganizowanego przez Gminę Czeremcha.

Transport przeznaczony jest dla osób:

  • posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  • mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień

Na szczepienia będzie można się zapisywać bezpośrednio w punktach szczepień, które zakwalifikowały się do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 lub przez elektroniczny formularz na stronach związanych z resortem zdrowia.

Informujemy, że od 15 stycznia 2021 r. w godzinach pracy Urzędu, czyli od 730 do 1530  w sprawie transportu do punktu szczepień można kontaktować się pod numerem telefonu: 606 430 570.  

Więcej informacji na temat szczepień przeciwko COVID-19 znajduje się na stronie internetowej www.gov.pl/web/szczepimysie/informacje

Strategicznym celem programu  jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. Poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa senior.

            Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Program adresowany jest do:

  1. Osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19
  2. W szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia

            Aby skorzystać z pomocy udzielanej w ramach programu ,,Wspieraj Seniora", osoba starsza 70 lat i więcej powinna zadzwonić na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, jest to nr 22 505 1111 . Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej, następnie pracownik ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się telefonicznie z Seniorem, zweryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsze informuje, że osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste Powietrze”, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

            Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 poz. 111 z późn. zm.).

            Zaświadczenia wydawane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsze po uprzednim złożeniu wniosku.

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

Druk wniosku można otrzymać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha, bądź pobrać klikając w poniższy link

Formularz wniosku czyste powietrze