joomla templates top joomla templates template joomla

Informacje ogólne

I N F O R M A C J A - RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej  w Czeremsze.

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit a) RODO, administrator powołał na Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Katarzynę Roszczenko, z którą można sie kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Z mocy prawa Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsze może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:

dopełnienia obowiązków wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym zadań w szczegółowości wynikających z:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  (Dz. U z 2017 r. poz. 1769 ze zm.);
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm. );
 •  ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2018 r. poz. 554 ze zm. );
 •  ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1851 ze zm. );
 •  ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 180 ze zm. );
 •  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z  2015 r., poz. 1590 ze zm. );
 •  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2017 r., poz. 691 ze zm. );
 •  ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1860 ze zm. );
 •  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm. );
 •  ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 882 ze zm. );
 •  ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1828 ze zm. );
 •  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm. );
 •  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 511 ze zm. );
 •  uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 110 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 ( M. P. z 2013 r. poz. 1024 ).

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych,

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. W związku z przetwarzaniem przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsze , Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest GOPS;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO
 • ograniczenia  przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsze Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kierownik GOPS